Yla Ymer Ylög Yngve Ymna
Födelsevikt / Birthweight 86 g 120 g 100 g 100 g 108 g
1 vecka / weeks 146 g 190 g 164 g 166 g 184 g
2 veckor / weeks 206 g 244 g 220 g 220 g 242 g
3 veckor / weeks 266 g 318 g 282 g 282 g 286 g
4 veckor / weeks 348 g 410 g 360 g 346 g 374 g
5 veckor / weeks 452 g 496 g 446 g 470 g 474 g
6 veckor / weeks 558 g 644 g 582 g 614 g 626 g
7 veckor / weeks 688 g 774 g 698 g 740 g 758 g
8 veckor / weeks 812 g 934 g 822 g 920 g 927 g
9 veckor / weeks 926 g 1116 g 994 g 1114 g 1118 g
10 veckor / weeks 1056 g 1284 g 1114 g 1278 g 1232 g
11 veckor / weeks 1172 g 1408 g 1216 g 1410 g 1340 g
12 veckor / weeks 1234 g 1516 g 1312 g 1518 g 1438 g